مجوزهای و قوانین

مجوزهای و قوانین

مستندات قانونی حمایت از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

1- ماده 12 قانون تأسیس وزارت جهاد کشاورزی.

2- قانون برنامه پنجم توسعه : بخش ی بند 3 ماده 84، بند ی ماده 143، بند م ماده 194، ماده 180 و بند ص ماده 224 .

3- قانون بودجه سال 90: جزء چ بند 2، جزء 2 ردیف 520000، جزء 69 ردیف 550000،

4- ماده 17 طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی.

5- قانون بودجه سال 91 و 92 : ماده 109، 81  و ماده 27 بند 5-1 .

طراحی و بهینه سازی توسطمکعب جادویی