هیئت مدیره

آقای احمد زارعی : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول ، رئیس هیئت مدیره، و نماینده شرکت مادر تخصصی

آقای عبدالعظیم لقمانی  : نائب رئیس هیئت مدیره، نماینده اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان دزفول

آقای رحیم غلامی مندلی : عضو هیئت مدیره، نماینده اتحادیه شرکت های تعاونی زراعی و باغی شهرستان دزفول

آقای رضا رجو : عضو هیئت مدیره ، نماینده شرکت تعاونی کشاورزی رزمندگان شهرسان دزفول

آقای محمد حسین زمانی راد : عضو هیئت مدیره ، نماینده شرکت تعاوی کشاورزی مرغداران شهرستان دزفول

آقای عبدالعظیم یلداش پور : بازرس صندوق ، ماینده شرکت تعاونی تولید روستایی سبزینه شهرستان دزفول

طراحی و بهینه سازی توسطمکعب جادویی