معرفی صندوق

معرفی شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول

شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور تجمیع سرمایه ها و افزایش حجم و کیفیت سرمایه ها در بخش کشاورزی با سرمایه حدود ۱۹ میلیارد ریال در مرداد ماه ۱۳۹۰ تأسیس و پس از گذشت ۷ سال فعالیت، با جلب اعتماد شرکت های تعاونی و کشاورزان عزیز توانسته است سرمایه خود را به مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برساند.

طراحی و بهینه سازی توسطمکعب جادویی