فعالیت ها

فعالیت اصلی صندوق تأمین نقدینگی در برآورده کردن نیاز مالی تشکل ها و اشخاص حقیقی بخش کشاورزی شامل زیربخش زراعت، باغبانی، دام و طیور و زنبورعسل، تعاون روستایی، امور عشایر، شیلات، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی و تکمیلی است . در کنار این فعالیت صندوق در مواقع خاص و بروز مشکل به یاری تشکل ها و اشخاص حقیقی عضو صندوق آمده و بخش های مختلف کشاورزی را به زیر چتر حمایتی خود در می آورد.

طراحی و بهینه سازی توسطمکعب جادویی