تسهیلات دوره ای

تسهیلات دوره ای

تسهیلات دوره ای، تسهیلاتی هستند که به سهامداران برابر 1/8 سهام واریزی آنها تعلق می گیرد

سود آن 4 درصد و بازپرداخت آن 11 ماه می باشد و به صورت دوره ای بعد از تسویه آن دوباره به سهامدار پرداخت می گردد

طراحی و بهینه سازی توسطمکعب جادویی