معرفی صندوق

معرفی شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول

 

شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول در راستای اصل 44 قانون اساسی و به منظور تجمیع سرمایه ها و افزایش حجم و کیفیت سرمایه ها در بخش کشاورزی با سرمایه حدود 20 میلیارد ریال در مرداد ماه 90 تأسیس و پس از گذشت 2 سال فعالیت، با جلب اعتماد شرکت های تعاونی و کشاورزان عزیز توانسته است سرمایه خود را به حدود 46 میلیارد ریال برساند.

طراحی و بهینه سازی توسطمکعب جادویی