معرفی کارکنان صندوق

مدیر عامل : سید رحمن پژوهیده

قائم مقام : محسن نعمتی

مدیر مالی : محمد رضا حبیبی مهر

مسئول مجامع : سید نبی سید وسمه گر

طراحی و بهینه سازی توسطمکعب جادویی