آیین نامه تسهیلات

آئين نامه تسهيلات صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان دزفول

فصل اول: تعاريف

1-  اصطلاحات بكار رفته در اين آئين نامه به شرح ذيل تعريف مي شود :

1-1-  صندوق: منظور شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان دزفول مي باشد كه به اختصار “صندوق “ناميده مي شود.

1-2- عضو صندوق: سهامداراني كه سرمايه آنها توديع شده و  به ثبت قانوني رسيده باشد. عضو صندوق تلقي مي گردند.

1-3- تسهيلات: عبارت از تأمين تمام يا بخشي از منابع مالي مورد نياز براي عضودر انجام فعاليتهاي بخش كشاورزي در چارچوب مفاد اين آئين نامه  مي باشد.

1-4- نمايندگي مستقردرروستا: باتوجه  به اينكه بخش قابل توجهي از سهامداران صندوق،توليد كنندگان وبهره برداران روستايي مي باشد. به منظور ارائه خدمت بيشتر ومطلوب‌تر به سهامداران ،نمايندگي صندوق در روستاهاايجادمي گردد.

1-5- متقاضي: عبارت است  از اعضايي كه  براي استفاده از تسهيلات موضوع اين آئين نامه، درخواست خود را كتبي  بطور مستقيم يا از طريق نمايندگي به صندوق تسليم مي كند .

1-6- طرح توجيهي :  پيش بيني  مجموعه اي از فعاليت‌ها و عمليات مشخص و قابل اجرا در پروژه هاي سرمايه گذاري است كه از  توجيهات اقتصادي  ،  فني و مالي مناسب و قابل قبولي برخورد ار باشد.

1-7- گزارش توجيهي: گزارشي است كه تسهيلات سرمايه در گردش را در ابعاد فني ، مالي و اجرايي و دامنه فعاليت تشريح مي كند.

1-8- سود و كارمزد : بر اساس مواد 19 و 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، تعيين حداقل نرخ براي انتخاب طرح‌هاي سرمايه گذاري (بازدهي طرح)،تعيين حداقل يا حداكثر نسبت سهم سود،تعيين حداقل و حداكثر نرخ سود مورد انتظار و تعيين نرخ سود وكارمزد در عقود مورد فعاليت بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري از وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي گردد.

1-9- دوره بازپرداخت تسهيلات : به دوره زماني معيني اطلاق مي شود كه طي آن دوره ،تمام تسهيلات پرداخت شده، بايدتوسط متقاضي  به صندوق بازپرداخت شود .

1-10- تسهيلات سرمايه در گردش: به تسهيلاتي گفته مي شود كه براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه هاي

   جاري شامل تهيه  مواد اوليه و نهاده هاي مورد نياز و ساير در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.

1-11- تسهيلات سرمايه گذاري ثابت : به تسهيلاتي گفته مي شود كه براي ايجاد، توسعه وتكميل دارايي هاي ثابت از قبيل ساختمان و تاسيسات ،تجهيزات ، ماشين آلات و غيره در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.

1-12- تضمين : به اسناد،اموال،املاكي گفته مي شود كه متقاضي به عنوان پشتوانه بازپرداخت تسهيلات دريافتي به صندوق تسليم مي كند.

1-13- تسهيلات عادي : بـه تسهيلاتي گفته مي شودكـه از محل منابع داخلي  صندوق   (سرمايه ثبت شده و  

                        سپرده هاي اعضاء نزد صندوق ) به اعضاء صندوق پرداخت مي شود .           

1-14- تسهيلات ضروري : به تسهيلاتي گفته مي شود كه در شرايط ضروري و احتمال وقوع خسارات قهري و

                        زيان مالي گسترده به اعضاء صندوق پرداخت مي شود.               

1-15- نظارت: فرآيندي است مستمركه مديريت صندوق از طريق آن نسبت به انطباق نتايج عمليات تسهيلات پرداختي با اهداف مندرج در اين آئين نامه و سايرضوابط موجود اطمينان حاصل مي كند .

*فصل دوم : گردش كار

2- پرداخت تسهيلات به متقاضيان به شرح گردش كار ذيل انجام مي شود:

2-1- متقاضي درخواست كتبي خود رادر  قالب فرم يك برگي به نمايندگي صندوق ارائه مي دهد تا براساس‌مقررات و ضوابط صندوق، توسط نمايندگي مستقردرروستا مورد بررسي قرار گيرد.

2-2- نمايندگي مستقردرروستا موظف است نسبت به بررسي درخواست متقاضي اقدام نموده و نظر مديريت صندوق را مبني بر تأييد يا رد آن به متقاضي اعلام نمايد .

2-3- در صورت تأييد درخواست متقاضي، فرم گزارش يكبرگي به همراه سايرمدارك ومستندات موردنيازبراي دريافت تسهيلات،توسط نمايندگي مستقردرروستا براي طرح درجلسه هيأت مديره،به مديريت صندوق ارائه مي شود.

2-4- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت چهار روز از زمان تحويل و ثبت طرح يا گزارش توجيهي در  دبيرخانه صندوق مطابق مفاداين آيين نامه اتخاذتصميم نموده و نتيجه را به مديرعامل ابلاغ نمايد.

2-5- مديرعامل صندوق موظف است بلافاصله ظرف يك روزتصميم هيأت مديره رابه نمايندگي مستقردرروستااعلام كند.

2-6- نمايندگي مستقردرروستاپس ازتحويل پرونده كامل تسهيلاتي هرمتقاضي،چك تسهيلات رادريافت نموده وبه متقاضي تحويل‌ نمايد.

بديهي است اسناد تضمين موضوع ماده 4 اين‌آيين نامه مي‌بايست تكميل وقبل ازدريافت چك تسهيلات به امورمالي صندوق ارائه ورسيددريافت گردد.

 * فصل سوم : سود و كارمزد      

ماده 3  : نر خ سود و كارمزدتسهيلات پرداختي موضوع اين آئين نامه بر حسب عقود مختلف و بازده اقتصادي-  مالي آن  به شرح  ذيل تعيين مي گردد: 

3-1- نرخ كارمزد تسهيلات پرداختي  در قالب قرض الحسنه از محل منابع داخلي صندوق معادل 4 درصد در سال ميباشدكه هم زمان با پرداخت تسهيلات از دريافت كننده تسهيلات اخذ مي شود.

3-2- نرخ سود قطعي و مورد انتظار تسهيلات پرداختي در قالب ساير عقود از محل منابع داخلي صندوق معادل سودوكارمزد مصوب شوراي پول و اعتبارو دستورالعمل هاي بانك مركزي  از دريافت كننده تسهيلات اخذ مي شود .

3-3- چنانچه منابع پرداخت  تسهيلات از محل ساير منابع تأمين گردد، صندوق مجاز است علاوه بر هزينه هاي اجرايي تجهيز منابع شامل سود و كارمزد  پرداختي و ساير هزينه هاي مرتبط ، حداقل يك درصد كارمزد از  دريافت كننده تسهيلات اخذ نمايد.

فصل چهارم : تضمينها

ماده 4- به منظور حصول اطمينان از برگشت  بموقع تسهيلات پرداختي ، هيأت مديره صندوق مكلف است متناسب با شرايط طرح يا گزارش توجيهي،اعتبار وحسن شهرت متقاضي، نسبت به تعيين نوع  واخذ تضمين هاي لازم به شرح زير اقدام نمايد :1- اسنادتجاري 2 – اوراق مشاركت 3- گواهي سپرده هاي سرمايه گذاري 4- ضمانت نامه بانكي 5- توثيق اموال غير منقول 6- توثيق محل اجراي طرح 7- كالاي زير كليد (با رعايت مقررات مربوطه) 8 ضمانت ساير اعضاء و ضمانت زنجيره اي اعضاء  صندوق (در صورت تأئيد صلاحيت ضامنين توسط هيئت مديره صندوق)

تبصره: دستورالعمل اجرايي تضامين ووثايق به پيوست همين آئين‌نامه مي باشد.

فصل پنجم : بازپرداخت تسهيلات و وصول مطالبات

ماده 5- دوره بـازپرداخت تسهيلات سرمايه در گردش معادل يك دوره توليد و حداكثر يكسال و تسهيلات سرمايه اي براساس طرح توجيهي و حداكثر 3 سال  تعيين مي شود.

تبصره – طرح هايي كه دوره برگشت سرمايه گذاري آنها بيش از 3 سال باشد مورد پذيرش صندوق نخواهند بود .

ماده 6- مدير عامل صندوق موظف است ،اقدامات قانوني لازم را براي وصول كامل تسهيلات به طرق ذيل بعمل آورد:

6-1- حداقل 20 روز قبل از سررسيد تسهيلات موضوع را بصورت مكتوب به نمايندگي مستقردرروستا براي ابلاغ به دريافت كننده تسهيلات يادآوري نمايد .

6-2- در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات در سررسيد مقرر ،بلافاصله  نسبت به اخطار كتبي واقدام قانوني  به گيرنده تسهيلات براي پرداخت بدهي در اسرع وقت اقدام  نمايد و مراتب را بصورت مكتوب به هيأت مديره گزارش نمايد .

تبصره 1 : مديرعامل موظف است بصورت ماهانه گزارش وضعيت وصول تسهيلات صندوق را از نظر مطالبات سررسيد نشده، سررسيد شده و معوق و مشكوك الوصول به هيأت مديره و بازرس شركت اعلام نمايد. بازرس شركت در  صورت لزوم به منظور جلب نظر اعضاي مجمع صندوق نسبت به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اقدام مي نمايد .

 تبصره2: طبقه بندي مطالبات  صندوق به شرح زير مي باشد:

1- مطالبات  سررسيد نشده به كليه  مطالبات صندوق قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد اطلاق مي شود .

2- مطالبات سررسيد شده به تسهيلاتي اطلاق  مي شود كه درسررسيدبه حيطه وصول درآمده باشد.

3- مطالبات معوق عبارت از تسهيلاتي مي باشد كه وصول آن درسررسيد محقق نشده باشد.

تبصره3: به منظور اطمينان از طبقه بندي مطالبات صندوق به شرح فوق و استخراج صحيح اطلاعات  مربوطه،مدير عامل مكلف است در سيستم حسابداري صندوق، فصول مورد نياز را ايجاد نمايد .

فصل ششم : تسهيلات ضروري

ماده 7- پرداخت تسهیلات ضروري به شرط اثبات يكي از شرايط ذيل قابل بررسي  مي باشد:

7-1- ارائه مدارک ومستنداتی دالّ بر وقوع ايراد خسارات ، زيان مالي و يا احتمال وقوع آنها از سوي متقاضي 

7-2- هرگونه اخطاریه کتبی، قرارداد ،مستندات ویاتعهدات مالی که به دلیل‌کمبود منابع  مالي  به تعویق افتاده باشد.

7-3- ايجاد فرصت مناسب براي معاملاتي كه منافع آن در سطح  استان ،منطقه اي يا ملي مطرح باشد.

تبصره1 – تشخيص‌وضعيت اضطرار و موافقت به پرداخت تسهيلات به متقاضي منوط به تأييداكثريت اعضاءهيأت مديره  خواهد بود.

تبصره 2 – حداكثر ميزان  قابل تخصيص براي پرداخت تسهيلات ضروري معادل 10% سرمايه توديع شده صندوق مي باشد.

ماده 8 – پرداخت تسهيلات ضروري پس از اثبات شرايط اضطرار منوط به رعايت اولويت تسهيلات عادي و وجود نقدينگي در صندوق مي باشد.

ماده9-سقف ‌مجاز پرداخت تسهیلات‌ضروری‌به‌هر عضو‌حداکثرتاپنجاه درصد (50%) سرمایه توديع شدة و سپرده عضونزدصندوق و حداكثر دو بار در سال مي باشد.

ماده 10- مدت زمان باز پرداخت تسهیلات ضروری حداکثر دو ماه و سود آن معادل سـود تسهیلات مــــوضوع  بند 2     ماده 3 اين آئين نامه می باشد.

تبصره : پرداخت هرگونه تسهیلات ضروری به عضو با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ایـــن آئین نامه ، در قـــالب قرارداد جداگانه خواهد بود.

فصل هفتم : ساير مقررات

ماده 11- صندوق مكلف است فقط  به اعضاي خود تسهيلات پرداخت كند.

تبصره : ارائه هرگونه خدمات وتسهيلات به سهامداراني كه ازجرگه توليدكننده بخش كشاورزي خارج شده وبه فعاليت‌هاي غيرتوليدي بپردازند ممنوع خواهدبود.

ماده  12- سقف مانده تسهيلات عادي وضروري به هرعضونبايداز3 برابر ميزان سرمايه وسپرده وي نزدصندوق‌تجاوز كند.

ماده 13 – سهم آورده متقاضي متناسب با نوع طرح ياگزارش توجيهي  و به تشخيص هيأت مديره صندوق تعيين مي شود.

ماده 14- دريافت كننده تسهيلات در صورت تأخير در بازپرداخت به موقع بدهي خود موظف است از تاريخ سررسيد تا واريز قطعي، خسارت  تأخير تاديه بشرح زير (نسبت به مانده بدهي يا اقساط آن) علاوه بر سود وكارمزد معمول تسهيلات پرداخت نمايد.

14-1- از يك تا 15 روزتاخير ، يك ريال به ازاي هرسه  هزار ريال درهرروز

14-2- از يك تا 30 روز تاخير ، يك ريال به ازاي هر دو  هزار ريال در هر روز

14-3- مازاد بر30 روز  يك ريال به ازاي هر هزار ريال در هر روز از تاريخ سررسيد

ماده 15- در صورتي‌كه هر يك از سهامداران در بازپرداخت تسهيلات خود تأخير داشته باشندباتصويب هيأت مديره درپرداخت تسهيلات جديد محدوديت هاي مندرج در جدول زيراعمال مي گردد :

 

                         مدت تأخير             

مراحل

تا 5 روز

تا15 روز تأخير

تا30روزتاخير       

بيشتر از 30 روز

بار اول

معاف

10روز

20روز

30روز

بار دوم

معاف

20روز

30روز

45روز

بار سوم

معاف

30روز

45روز

60روز

تبصره – زمان هاي مندرج در جدول فوق ،از تاريخ تسويه تسهيلات قبلي اعمال خواهد شد.

ماده 16- صندوق موظف است بر اساس آيين نامه نظارت از هر نوع تسهيلات پرداختي به متقاضيان ،نظارت به عمل آورده و شرايط لازم را براي نظارت ساير مؤسسات اعتبار دهنده وفق قرارداد هاي منعقده  فراهم نمايد.

تبصره – هيأت مــديره مــوظف است مواد قانوني لازم را در مفاد قرارداد في مابين صـندوق و تسهيلات گيرندگان بـه گونه اي لحاظ نمايدكه امكان نظارت براي صندوق و موسسات اعتباردهنده فراهم باشد.

ماده 17- صندوق موظف است حساب هاي مربوط به تسهيلات  دريافتي از ساير مؤسسات  تأمين كننده منابع اعتباري را به صورتي نگهداري نمايد كه در هــر زمان اطلاعات مربوط به نــحوه توزيع تسهيلات و نحوه  نظارت بـــر مصرف    تسهيلات قابل رسيدگي باشد.

ماده  18 – هيأت مديره صندوق مكلف است در صورت عدم جذب تسهيلات در  راستاي طرح يا گزارش توجيهي مصوب نسبت به استرداد تمام يا بخشي ازتسهيلات كه به مصرف عمليات تعهدي نرسيده  است، اقدام ومعادل 12 درصد آن را مقطوعاً علاوه بر  سود وكارمزد متعلقه به عنوان وجه التزام و عدم اجراي تعهدات،ازگيرنده تسهيلات اخذنمايد.مفاد اين ماده بايد در قرارداد منعقده في‌مابين صندوق وگيرندگان تسهيلات قيد گردد.

ماده 19- هر گونهپرداخت‌تسهيلات‌‌موضوع‌اين‌آئين‌نامه‌به‌اعضاء،منوط‌به‌تسويه‌بدهي‌قبلي‌سررسيدشده آنها  ‌مي باشد.

ماده 20- تمديد مهلت بازپرداخت تسهيلات موضوع اين آئين نامه ممنوع است .

ماده 21- كليه فرم هاودستورالعمل‌هاي اجرايي اين آئين نامه به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

ماده 22- اين آئين نامه در 7 فصل، 22 ماده  و 11 تبصره در تاريخ 24/5/90 به تصويب مجمع عمومي عادي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان دزفول رسيد.

 

طراحی و بهینه سازی توسطمکعب جادویی